ZAPRASZAMY DO INNYCH CENTRÓW EGZAMINACYJNYCH TOEFL – OD CZERWCA 2014r. ACKJ NIE PROWADZI WIĘCEJ SESJI TOEFL W SWOJEJ SIEDZIBIE.

 

Egzamin TOEFL® (Test of English as a Foreign Language)
jest najczęściej zdawanym egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego
w kontekście studiów i środowiska akademickiego. Wynik z tego egzaminu jest
podstawowym kryterium rekrutacyjnym stosowanym przez ponad 6 100 uniwersytetów,
szkół wyższych oraz organizacji edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Europie Zachodniej,
USA czy Kanadzie, łącznie w 110 krajach na całym świecie. Ponadto, różnego rodzaju
agencje rządowe i fundacje stypendialne wykorzystują wynik z tego egzaminu w procesach
decyzyjnych dotyczących programów rozwojowych, programów wymiany lub też planów stypendialnych.
Rocznie do egzaminu podchodzi 800 000 kandydatów..

FORMAT EGZAMINU

Od roku 2006 w Polsce jest dostępna i obowiązuje nowa, internetowa wersja egzaminu,
zwana TOEFL® iBT, która zastępuje wszystkie poprzednie wersje tego egzaminu.
W swojej nowej formie, egzamin zdaje się w całości na komputerze a odpowiedzi są
elektronicznie przesyłane do ETS Online Scoring Network do sprawdzenia.
Wyniki (na skali punktowej 0-120) są znane po około 20 dniach od daty egzaminu i
mogą być przesłane bezpośrednio na uczelnię, do której aplikuje student.
Egzamin jest podzielony na 4 części: Listening, Reading, Speaking oraz Writing.
Trwa około 4 godziny.

Egzamin trwa około 4 godziny z 10-minutową przerwą w połowie. TOEFL® składa się z 4 części.
Pierwsza część: Reading zawiera 36-70 pytań i trwa ok. 60-100 minut.
Druga cześć: Listening zawiera 35-51 pytań i trwa 60-90 minut.
Część trzecia: Speaking zawiera 6 zadań i trwa 20 minut,
Ostatnia część, Writing zawiera 2 zadania i trwa 50 minut.

Interaktywna prezentacja egzaminu TOEFL: http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/tour/highrez/start-web_content.html

Przykładowe pytania egzaminu TOEFL: http://www.pl.toefl.eu/toefl-sites/toefl-poland/przygotowanie-do-toefl/test-probny-toefl-ibt

Sekcje egzaminu     Czas Trwania       Liczba Pytań     Skala Punktacji

Reading             60-100 minut        36-70             0-30
Listening           60-90 minut         34-51             0-30
Przerwa             10 minut              –                –
Speaking            20 minut            6 zadań           0-30
Writing             50 minut             2 zadania         0-30

1. Listening Section – TOEFL® iBT testuje zrozumienie wypowiedzi i
dialogów w kontekście akademickim
o 4-6 mini-wykładów trwających 3-5 minut, 500-800 słów
• 6 pytań do każdego
o 2-3 dialogi trwające ok. 3 minuty
• 5 pytań do każdego
o Sprawdzane umiejętności:
• Zrozumienie tematu, przesłania tekstu, głównych treści
• Zrozumienie charakteru wypowiedzi, opinii mówiącego
• Umiejętność łączenia faktów i informacji

2. Reading Section – TOEFL® iBT koncentruje się na zrozumieniu
tekstów pisanych w kontekście akademickim
o 3-5 tekstów
o Długość tekstu: około 700 słów
o 12-14 pytań do każdego tekstu
o 3 rodzaje tekstów
• Exposition (opis tematu)
• Argumentation (przedstawienie opinii i argumentów popierających)
• Historical biographical/event narrative
(opis wydarzenia lub czyjegoś życia opisany przez inną osobę)
o 3 rodzaje pytań
• Pytania wyboru 1 z 4
• Uzupełnianie tekstów zdaniem najbardziej pasującym do kontekstu
• Pytania wyboru wielokrotnego, więcej niż 4 możliwości,
więcej niż jedna poprawna odpowiedź

3. Speaking Section – TOEFL® iBT sprawdza umiejętności wypowiadania się
w środowisku akademickim. Kandydaci zdają część Speaking odpowiadając
na zadania i pytania egzaminacyjne do mikrofonu zamontowanego przy słuchawkach.
Ich wypowiedzi sę rejestrowane przez komputer i wysyłane do OSN (Online Scoring Network)
do sprawdzenia. OSN to sieć profesjonalnych egzaminatorów, którzy oceniają wypowiedzi kandydatów.
Moduł Speaking ocenia od 3 do 6 egzaminatorów, co gwarantuje obiektywizm oceny.
o 2 zadania niezależne
• Wypowiedź argumentująca opinię zdającego
• Wypowiedź argumentująca wybór jednej z opcji
o 4 zadania zintegrowane (wymagające użycia więcej niż jednej umiejętności)
• Przeczytaj + wysłuchaj -> wypowiedz się
• 2 zadania
• Wysłuchaj i wypowiedz się
• 2 zadania

4. Writing Section – TOEFL® iBT sprawdza umiejętności pisania w kontekście akademickim
o 1 zadanie zintegrowane
• Przeczytaj + wysłuchaj ->napisz
o 1 zadanie niezależne
• Wypowiedź pisemna na zadany temat, wyrażenie zdania i jego poparcie
i argumentowanie (za i przeciw, opinia A lub B)
o Sprawdzian umiejętności pisania kontekście akademickim
o 1 zadanie zintegrowane
• Przeczytaj + wysłuchaj ->napisz
o 1 zadanie niezależne
• Wypowiedź pisemna na zadany temat, wyrażenie zdania i jego poparcie
i argumentowanie (za i przeciw, opinia A lub B)

Poziom trudności egzaminu

Egzamin TOEFL ma za zadanie sprawdzić stopień biegłości językowej w posługiwaniu
się językiem angielskim w kontekście studiów, kariery akademickiej. Dlatego też,
osoby, które niedawno rozpoczęły naukę języka angielskiego mogą odebrać ten egzamin
jako trudny i złożony. Rekomendowany poziom przystąpienia do egzaminu to B1 według
poziomów CEF i wyżej. Oczywiście, punktacja otrzymana z egzaminu będzie dokładniejszym
wyznacznikiem poziomu zaawansowania.

Przygotowanie do egzaminu

TOEFL®sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na uczelni,
gdzie angielskiego używa się na zajęciach, wykładach i poza nimi. Dlatego też,
przygotowanie do tego egzaminu wymaga zapoznania się ze słownictwem akademickim
ale także z konstrukcją tekstów akademickich i ich stopniem trudności.
Regularne czytanie podobnych tekstów, zapamiętywanie i utrwalanie słownictwa,
które się tam przewija to podstawa dobrego przygotowania do egzaminu.

Kolejny krok to dobry kurs językowy, na którym lektor zwróci uwagę na specyfikę
egzaminu i pod jego kątem przygotuje program zajęć.

Dodatkowo, ze względu na zmiany w strukturze egzaminu, dobrym pomysłem może się
okazać zakup podręczników przygotowujących do egzaminu. Są one dostępne w ośrodkach
egzaminacyjnych ETS, w biurze ETS i wiodących księgarniach w Polsce.

Nieocenioną pomocą w przygotowaniu do egzaminu TOEFL jest próbny egzamin TOEFL,
który można rozwiązać na komputerze, symulując warunki prawdziwego egzaminu.
Ten egzamin próbny nazywa się TPO – TOEFL Practice Online.

TPO-TOEFL Practice Online to oficjalny test przygotowujący do egzaminu TOEFL iBT,
stworzony i administrowany przez ETS, dostępny online.

TPO zawiera autentyczne pytania egzaminacyjne, jest pełną symulacją całego egzaminu iBT,
zawiera wszystkie jego części, Reading, Listening, Speaking oraz Writing.

TPO oferuje natychmiastowe sprawdzenie WSZYSTKICH części egzaminu i wyniki na skali
punktowej tak jak w oryginalnym egzaminie, 0-30 pkt. za każdą sekcję

Ocena jest uzupełniona przez feedback analysis, opisową ocenę umiejętności ze wskazaniem
umiejętności wymagających poprawy i umiejętności na odpowiednim poziomie

Funkcja ‘Review’ pozwala na dokładne zapoznanie się z pytaniami i odpowiedziami, pozwala
na dokładną analizę pytań i udzielonych odpowiedzi. Samo rozwiązanie testu to tylko początek
pracy, test umożliwia dokładne poznanie całego egzaminu.

Użytkownik może dokładnie przejrzeć pytania i swoje odpowiedzi, sprawdzić gdzie popełnił błąd,
zaznaczyć pytania, w których zgadywał odpowiedzi jako ‘guessed’ i zobaczyć jaki procent jego
odpowiedzi stanowiły odpowiedzi ‘zgadywane’ – cenna wskazówka przy przygotowaniu do egzaminu.

TPO jest dostępny z każdego miejsca na świecie i o każdej porze pod warunkiem dostępu do Internetu

TPO można rozwiązywać w trybie ‘czasowym’
– symulując dokładnie czas trwania egzaminu oraz w trybie bez pomiaru czasu –
na rozwiązanie zadań można przeznaczyć dowolną ilość czasu. Rozwiązywanie testu można
w dowolnym czasie przerwać i powrócić do tego samego miejsca za jakiś czas,
zarówno w trybie ‘czasowym’ i bez pomiaru czasu.

Wymagania techniczne:
– Internet Explorer 6.0 lub wyższy
– System operacyjny: Windows 98, Windows NT, Windows 2000 lub Windows XP
– Zainstalowany Windows Media Player
– Ekran – rozdzielczość minimalna 800×600, kolor 32 bit
– Słuchawki i mikrofon podłączone do komputera
– Przed uruchomieniem testu zalecane jest wyłączenie WSZYSTKICH programów i aplikacji,
nawet tych działających w tle, np. Skype, GG itp.

 

Uznawalność

Egzamin TOEFL cieszy się ogromną popularnością w Europie Zachodniej,
Wielkiej Brytanii, w USA czy Kanadzie, jest dostępny w 110 krajach na całym świecie,
ciągle powstają nowe ośrodki egzaminacyjne, w Polsce, TOEFL jest dostępny w większych miastach w Polsce.

W Polsce, egzamin TOEFL uznają uczelnie wyższe jako zaliczenie egzaminu na koniec lektoratu
lub podczas rekrutacji na studia, które wymagają znajomości języka angielskiego lub gdy zajęcia
odbywają się w języku angielskim. Wśród tych uczelni znajdują się między innymi:

– Uniwersytet Warszawski
– Politechnika Warszawska
– Uniwersytet Jagielloński
– Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
– Politechnika Lubelska
– Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
– Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
– Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
– Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
– Politechnika Poznańska
– Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
– UMCS w Lublinie
– Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
– Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
– Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w W-wie
– Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
– Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Bialej
– Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie
– ? Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie
– Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
– ? Wyższa Szkoła Bankowości i Zarządzania w Poznaniu
– Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
– Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

Nauczyciela języka angielskiego
Egzamin TOEFL© jest uznawany z następującymi wynikami:

Podstawowa znajomość języka: TOEFL© – wersja iBT (internetowa) z wynikiem całkowitym min. 57 pkt
Zaawansowana znajomość języka: TOEFL© – wersja iBT (internetowa) z wynikiem całkowitym min. 87 pkt
Biegła znajomość języka: TOEFL© – wersja iBT (internetowa) z wynikiem całkowitym min. 110 pkt

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli
nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Terminy sesji można zawsze sprawdzić po założeniu swojego profilu
kandydata na stronie rejestracyjnej egzaminu TOEFL:
https://toefl-registration.ets.org/TOEFLWeb/extISERLogonPrompt.do