INFORMACJA JEST WYŁĄCZNIE DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

I stopnia studiów oraz jednolitych studiów magisterskich

 stacjonarnych i niestacjonarnych

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

*poniższe informacje nie dotyczą studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  I roku II stopnia

 

Według  Zarządzenia JM Rektora US nr 48/2013r. Uniwersytet Szczeciński  Student jest zobowiązany w trakcie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (tzw. licencjackich)

opanować przynajmniej jeden język obcy na poziomie B2.

Poziom B2  jest dokładnie zdefiniowany w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Student na I roku w Dziekanacie swojego Wydziału dokonuje w stosownym czasie wyboru języka obcego, jaki chciałby mieć w ramach lektoratu ( lektorat wynosi 120 godz. wybranego języka).

ACKJ zapewnia lektoraty zgodnie z ofertą Wydziału z  następujących języków obcych:

angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego.

Docelowo większość lektoratów języków obcych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  I stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim będzie prowadzone od drugiego roku studiów od poziomu B1 do poziomu B2.

Każdy student I roku studiów I stopnia musi do końca listopada bieżącego roku akademickiego przystąpić do Testu Poziomującego (Diagnostycznego) online po to by określić swój poziom znajomości języka, przy czym poziom wyjściowy to B1.

Jeżeli student jest na poziomie niższym, to powinien nadrobić różnicę między swoim poziomem a poziomem B1 we własnym zakresie w czasie I roku studiów.

ZARZĄDZENIE NR 48.2013

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.