Data ogłoszenia: 13 maja 2021 r.

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
ogłasza konkurs
na stanowisko Lektora języka angielskiego
w Akademickim Centrum Kształcenia Językowego Uniwersytetu Szczecińskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
Kandydat powinien mieć ukończone studia wyższe drugiego stopnia w zakresie filologii angielskiej i posiadać tytuł magistra filologii angielskiej. Mile widziane jest doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego, najlepiej na wyższej uczelni.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1.oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) (formularz do pobrania);
2. wniosek o zatrudnienie;
3. życiorys i kwestionariusz osobowy;
4. dokument (lub jego potwierdzoną kopię) stwierdzający uzyskanie stopnia zawodowego magistra filologii angielskiej, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem zawodowym;
5. informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), dydaktycznym i organizatorskim albo oświadczenie o ich braku;
6. znajomość języka polskiego jest wymagana, w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (kryterium wymagane w przypadku kandydata obcokrajowca);
7. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);
8. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania).

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:
Uniwersytet Szczeciński
Akademickie Centrum Kształcenia Językowego
ul. Wawrzyniaka 15 (pokój nr 105)
70-392 Szczecin

e-mail:biuroackj@usz.edu.pl

Form for employers of Lecturer of the English language

formularz ogłoszenia konkurs Lektor JA pl

ogłoszenie konkurs Lektor JA pl

Termin składania dokumentów upływa w dniu 18 czerwca 2021 r.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Uczelnie nie zapewnia mieszkania.

 

Konkurs rozpoczyna się 17 maja 2021 roku

Termin składania dokumentów upływa w dniu 18 czerwca 2021 roku

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 06 lipca 2021 roku.

Wynik rozstrzygnięcia będzie podany do wiadomości 07 lipca 2021 roku.