REKTOR

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

 

ogłasza konkurs

na stanowisko lektora języka angielskiego w Akademickim Centrum Kształcenia Językowego,  

które jest integralną częścią Uniwersytetu Szczecińskiego (US).

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisko nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) i odpowiadają  kryteriom wskazanym w konkursie:

Kandydat powinien mieć ukończone studia wyższe drugiego stopnia w zakresie filologii angielskiej i posiadać tytuł magistra filologii angielskiej. Mile widziane jest doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego, najlepiej na wyższej uczelni.

Zgłoszenie winno zawierać:

  • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy. 1 z dnia.20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) (formularz do pobrania)
  • wniosek o zatrudnienie w języku polskim i angielskim;
  • życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania),
  • potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego magistra, ewentualnie stopnia naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego;
  • informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym;
  • wykaz publikacji;
  • klauzula informacyjna dla kandydata i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z postępowaniem rekrutacyjnym (RODO – formularz do pobrania),
  • inne istotne informacje.

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/

 

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć osobiście (pokój 105) lub przesłać pocztą na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego

Ul. Wawrzyniaka 15

70-392 Szczecin, Polska

Telefon: (+48 91) 44-43-810

Tel./fax: (+48 91) 44-43-814

(website: www.ackj.pl)

Lub przesłać elektronicznie na adres e-mail:

ackj@univ.szczecin.pl

 

Ogłoszenie konkursu będzie zamieszczone na stronach internetowych od dnia 11 sierpnia 2019.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 11 września 2019.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23 września 2019.

Wynik rozstrzygnięcia będzie podany do wiadomości 24 września 2019.